casino trực tuyến tốt nhất-Casino là gì

{关键字} 2022-10-12  

Vậy phổ cập mầm non 5 tuổi đem lại những quyền lợi gì cho trẻ em? Chủ trương này tác động thế nào đến việc nâng cao chất lượng giáo dục mầm non?

                                       {关键字}

Lứa tuổi mầm non là tuổi vàng của sự phát triển, việc chăm sóc giáo dục đầu đời
có ý nghĩa vô cùng quan trọng đối với sự phát triển của con người

Phổ cập GDMN đã được chính thức đưa vào Luật giáo dục năm 2009. Đây là dấu mốc quan trọng đánh dấu bước chuyển mình mạnh mẽ của giáo dục mầm non Việt Nam trong suốt hơn 70 năm qua. Ngày 09/02/2010 Thủ tướng Chính phủ đã ban hành Quyết định số 239/QĐ-TTg phê duyệt Đề án PCGDMN giai đoạn 2010 -2015. Trong hơn 6 năm qua, Đề án đã thực sự đi vào cuộc sống, có tác động sâu sắc, toàn diện đến sự phát triển của GDMN, được thể hiện trên một số kết quả như sau:

Mạng lưới trường lớp mầm non được củng cố, phát triển. Năm học 2015-2016 cả nước có 14.637 trường mầm non, tăng 4.067 trường so với năm 2010 (thời điểm trước khi thực hiện Đề án). Tính đến cuối năm học 2015-2016, tỷ lệ huy động trẻ nhà trẻ đạt 26,2%; trẻ mẫu giáo đạt 89,2%; riêng trẻ mẫu giáo 5 tuổi đến lớp là 99,5%, tăng 1,7% so với năm 2010.

Chương trình giáo dục mầm non mới được triển khai ở hầu hết các cơ sở giáo dục mầm non đã tạo nên những chuyển biến quan trọng về chất lượng chăm sóc, giáo dục trẻ.

Quá trình thực hiện phổ cập đã tạo nền tảng cơ bản cho việc nâng cao chất lượng chăm sóc giáo dục trẻ. Tạo cơ sở để cơ quan quản lý nhà nước ban hành được các quy chuẩn về trường lớp, cơ sở vật chất, đội ngũ cán bộ quản lý, giáo viên. 

 

casino trực tuyến tốt nhất-Casino là gì