casino trực tuyến tốt nhất-Casino là gì

Câu trả lời

Khi thêm mới 1 học sinh thì bị nhảy ra nhiều học sinh trùng tên ?
Nguyên nhân: Lỗi do thêm học sinh nhiều lần hoặc nhập thông tin của học sinh chưa chính xác. 
Cách khắc phục: Cần phải xóa học sinh đó đi rồi thêm lại .
Chọn năm, khối, lớp, tháng (bên cột thông tin điều tra) -> chọn danh sách học sinh
{关键字}

Chọn học sinh (bị trùng) -> thao tác -> xoá -> lưu

{关键字}

Sau đó mở lại danh sách lớp đó và chọn thao tác -> thêm -> lưu lại

{关键字}

Câu hỏi khác


casino trực tuyến tốt nhất-Casino là gì