casino trực tuyến tốt nhất-Casino là gì

Câu trả lời

File excel nhập dữ liệu phiếu điều tra không tự động tách tên và tách ngày sinh
Khắc phục:
1. Đối với office 2003: Tool -> Option -> security-> macro security -> chọn cái cuối cùng Low (not recommded......) -> OK
2. Đối với office 2007 trở lên: Excel Option-> trust center -> trust center setttings-> Macro settings -> Enlable all macro setting...-> OK

Câu hỏi khác


casino trực tuyến tốt nhất-Casino là gì