casino trực tuyến tốt nhất-Casino là gì

casino trực tuyến tốt nhất-Casino là gì


Hệ thống - Nhóm người dùng
         a. Mục đích: Tạo ra các nhóm người dùng với các quyền được thiết lập cho từng nhóm
         b. Đường dẫn:
Hệ thống/Nhóm người dùng. Xem giao diện nhóm người dùng ở hình 16.

{关键字}

Hình 16: Nhóm người dùng


         c. Thao tác
         - Thêm mới:
Muốn thêm mới nhóm người dùng, kích chọn chức năng Thêm. Phần mềm hiển thị giao diện thêm mới, gõ tên nhóm người dùng muốn thêm mới vào ô rồi chọn Lưu để lưu lại nhóm người dùng vừa tạo hoặc Thoát nếu không muốn thêm mới nhóm người dùng. Xem ví dụ thêm mới nhóm quản lý hệ thống hình 17.
{关键字}
Hình 17: Thêm mới nhóm người dùng

- Sửa: Chọn nhóm người dùng cần sửa rồi kích chọn chức năng Sửa.Phần mềm hiển thị form để chỉnh sửa. Sau khi sửa xong tên nhóm, chọn Lưu để lưu lại hoặc Thoát nếu không muốn sửa tên nhóm nữa.

- Xóa: Chọn nhóm người dùng muốn xóa rồi kích chọn chức năng Xóa. Phần mềm hiển thị thông báo "Bạn có thật sự muốn xóa", chọn Ok nếu muốn xóa hoặc Cancel nếu không muốn xóa nữa.

- Phân quyền: Sau khi thêm mới 1 nhóm người dùng thì phải phân quyền cho nhóm người dùng này. Chọn nhóm người dùng cần phân quyền rồi kích chọn chức năng Phân quyền. Phần mềm hiển thị giao diện phân quyền. Mặc định là có quyền đầy đủ, tuy nhiên muốn cho nhóm người dùng nào có quyền gì thì tích chọn ở phần đó, bỏ các tích chọn ở phần khác. Sau khi phần quyền xong chọn Lưu để lưu lại việc phân quyền hoặc Thoát nếu không muốn phân quyền nữa.

Ví dụ ở hình 18 là thực hiện phân quyền cho nhóm quản lý hệ thống, vì nhiệm vụ của nhóm này là quản lý phần hệ thống nên ta chỉ tích chọn phần hệ thống, bỏ chọn ở các phần khác.

{关键字}
Hình 18: Phân quyền

Bài hướng dẫn khác

Các câu hỏi thường gặp

Video hướng dẫn

Không có video
casino trực tuyến tốt nhất-Casino là gì