casino trực tuyến tốt nhất-Casino là gì

casino trực tuyến tốt nhất-Casino là gì


Kế hoạch tự đánh giá do chủ tịch hội đồng tự đánh giá phê duyệt. Kế hoạch tự đánh giá cần được xây dựng cụ thể, chi tiết và phù hợp với điều kiện của cơ sở giáo dục. Cần xác định rõ công việc, thời gian hoàn thành. Trong chức năng này người quản trị có thể nhập trực tiếp bằng tay hoặc copy từ ngoài rồi dán vào.
          1. Thành viên TĐG
          -  Danh mục chức vụ:
Tạo ra các chức vụ liên quan đến khi tạo thành viên hội đồng TĐG. Người quản trị di chuột vào 4. Thông tin TĐG chọn 4.1 Thành viên TĐG chọn 4.1.1 Danh mục chức vụ. Nhấn chuột vào {关键字}  hệ thống hiển thị giao diện: Chức năng sửa, xóa giống các chức năng khác.
{关键字}

          - Danh mục nhiệm vụ: Tạo ra các nhiệm vụ liên quan đến khi tạo thành viên hội đồng TĐG. Người quản trị di chuột vào 4. Thông tin TĐG chọn 4.1 Thành viên TĐG chọn 4.1.2 Danh mục nhiệm vụ. Nhấn chuột vào {关键字} hệ thống hiển thị giao diện: Chức năng sửa, xóa giống các chức năng khác.
{关键字}

           - Danh sách thành viên: Tạo ra các thành viên trong đơn vị. Người quản trị di chuột vào 4. Thông tin TĐG chọn 4.1 Thành viên TĐG chọn 4.1.3 Danh sách thành viên. Nhấn chuột vào {关键字} hệ thống hiển thị giao diện: Chức năng sửa, xóa giống các chức năng khác.
{关键字}

          - Nhóm đánh giá: Tạo ra các nhóm đánh giá phục vụ quá trình tự đánh giá. Người quản trị di chuột vào 4. Thông tin TĐG chọn 4.1 Thành viên TĐG chọn 4.1.4 Nhóm đánh giá. Nhấn chuột vào {关键字} hệ thống hiển thị giao diện: Chức năng sửa, xóa giống các chức năng khác.

{关键字}

          - Người quản trị thao tác như trên hình minh họa. Có 2 loại nhóm: Công tácThư ký.


          2. Mục đích – phạm vi
          -  Người quản trị di chuột vào 2. Kế hoạch TĐG chọn 2.1 Mục đích – phạm vi. Màn hình hiển thị giao diện như hình minh họa:

{关键字}


           3. Hội đồng tự đánh giá
           -  Thành viên hội đồng:
Người quản trị di chuột vào 2. Kế hoạch TĐG chọn 2.2 Hội đồng tự đánh giá chọn 2.2.1 Thành viên hội đồng. Màn hình hiển thị giao diện như hình minh họa:
{关键字}

          - Các nhóm: Người quản trị di chuột vào 2. Kế hoạch TĐG chọn 2.2 Hội đồng tự đánh giá chọn 2.2.1 Các nhóm. Màn hình hiển thị giao diện như hình minh họa:
{关键字}

          4. Nguồn lực - thời điểm
          -  Nguồn lực – CSVC – TC:
Người quản trị di chuột vào 2. Kế hoạch TĐG chọn 2.3 Nguồn lực – thời điểm chọn 2.3.1 Nguồn lực – CSVC - TC. Màn hình hiển thị giao diện như hình minh họa:
{关键字}

          - Thời gian cung cấp: Người quản trị di chuột vào 2. Kế hoạch TĐG chọn 2.3 Nguồn lực – thời điểm chọn 2.3.2 Thời gian cung cấp. Màn hình hiển thị giao diện như hình minh họa:{关键字}

          - Nhấn chuột vào tiêu chí cần dự kiến thời gian cung cấp các nguồn lực. Màn hình hiển thị giao diện: Người quản trị thao tác như hướng dẫn trong hình minh họa.{关键字}

          - Sửa: Nhấn chuột vào biểu tượng {关键字}  tương ứng Tiêu chí cần sửa. Phần mềm hiển thị form để chỉnh sửa. Sau khi sửa xong, chọn Lưu lại hoặc Bỏ qua nếu không muốn sửa.
          - Xóa
:  Đánh dấu vào ô vuông bên tay trái của Tiêu chí cần xóa sau đó nhấp chuột vào biểu tượng {关键字}. Phần mềm hiển thị thông báo "Bạn chắc chắn muốn xóa", chọn Ok nếu muốn xóa hoặc Hủy bỏ nếu không muốn xóa.

 

          5. Minh chứng
          -  Mục đích:
Để dự kiến các thông tin, minh chứng cần thu thập cho từng Tiêu chí.

            -
Cách thực hiện: Người quản trị di chuột vào 2. Kế hoạch TĐG chọn 2.4 Thông tin – minh chứng. Màn hình hiển thị giao diện như hình minh họa:
{关键字}

           - Nhấn chuột vào Tiêu chí cần dự kiến thông tin, minh chứng. Màn hình hiển thị:{关键字}

            - Sửa: Nhấn chuột vào biểu tượng {关键字}  tương ứng Tiêu chí cần sửa. Phần mềm hiển thị form để chỉnh sửa. Sau khi sửa xong, chọn Lưu lại hoặc Bỏ qua nếu không muốn sửa.
          - Xóa
:  Đánh dấu vào ô vuông bên tay trái của Tiêu chí cần xóa sau đó nhấp chuột vào biểu tượng {关键字} . Phần mềm hiển thị thông báo "Bạn chắc chắn muốn xóa", chọn Ok nếu muốn xóa hoặc Hủy bỏ nếu không muốn xóa.


          6. Thời gian biểu
          -  Người quản trị di chuột vào 2. Kế hoạch TĐG chọn 2.5 Thời gian biểu. Màn hình hiển thị giao diện như hình minh họa:
{关键字}

          - Để thêm mới 1 Thời gian biểu người quản trị nhấn chuột vào {关键字} . Màn hình hiển thị giao diện như hình minh họa. Người quản trị thao tác như hướng dẫn trong hình:
{关键字}

          - Sửa: Nhấn chuột vào biểu tượng {关键字}  tương ứng Thời gian biểu cần sửa. Phần mềm hiển thị form để chỉnh sửa. Sau khi sửa xong, chọn Lưu lại hoặc Bỏ qua nếu không muốn sửa.
          - Xóa
:  Đánh dấu vào ô vuông bên tay trái của Thời gian biểu cần xóa sau đó nhấp chuột vào biểu tượng {关键字} . Phần mềm hiển thị thông báo "Bạn chắc chắn muốn xóa", chọn Ok nếu muốn xóa hoặc Hủy bỏ nếu không muốn xóa.


          7. Tổ chức thực hiện
          -  Người quản trị di chuột vào 2. Kế hoạch TĐG chọn 2.6 Tổ chức thực hiện. Nhập các thông tin vào các mục tương ứng sau đó nhấn chuột vào Lưu Lại.

Bài hướng dẫn khác

Các câu hỏi thường gặp

Video hướng dẫn

casino trực tuyến tốt nhất-Casino là gì