casino trực tuyến tốt nhất-Casino là gì

Câu trả lời

Muốn in 3 bước tiếp phẩm thì in ở đâu?
Cách thực hiện:
Vào " Dinh Dưỡng " -> " Thực đơn " -> " Phiếu kê chợ, Tiếp phẩm, Lưu hủy "

{关键字}

Vào bảng Phiếu kê chợ, Tiếp phẩm, Lưu hủy -> Sau khi đã chọn nhóm trẻ, mã thực đơn xong Thầy/Cô bấm vào nút Tiếp phần tươi, Tiếp phẩm khô, Lưu hủy mẫu, Sơ chế biến để in lần lượt sổ 3 bước của Y tế

{关键字}

Chọn " Kiểu in ":

{关键字}
và ngày muốn in. Sau đó, nhấn nút " Xem và In "

{关键字}

Câu hỏi khác


casino trực tuyến tốt nhất-Casino là gì