casino trực tuyến tốt nhất-Casino là gì

Câu trả lời

Tại sao thực phẩm kho bị hiện sang nhóm đi chợ?
Nguyên nhân:
- Tên thực phẩm trong thực đơn có đúng với thực phẩm trong kho không (Người dùng có thể chọn nhầm tên thực phẩm)
- Một thực phẩm bị nhập kho nhiều ngày khác nhau, trong khi những ngày trước đó sổ tính tiền ăn chưa làm. Ví dụ: Gạo nhập kho ngày 24,27,28 trong khi mới làm sổ tính tiền ăn tới ngày 19
Cách khắc phục:
Vào "Dinh dưỡng" -> "Sổ tính tiền ăn" -> "Sổ tính tiền ăn"

{关键字}

Chọn năm -> tháng -> chọn ngày muốn xoa -> xoá sổ tính tiền ăn

{关键字}
Vào "Dinh Dưỡng" -> "Quản Lý Kho" -> "Kho"

{关键字}

Vào "Lịch Sử Kho" chọn từng thực phẩm có ngày nhập lớn hơn ngày lưu sổ tính tiền ăn và nhấn nút "xoá" rồi lưu lại và thoát khỏi phần mềm. Sau đó khởi động lại phần mềm để lưu sổ tính tiền ăn

{关键字}
Lưu ý: Trường hợp đã lưu bên sổ tính tiền ăn thì phải xoá sổ tính tiền ăn từ ngày sai trước mới qua kho xoá thực phẩm đã nhập sai.


Câu hỏi khác


casino trực tuyến tốt nhất-Casino là gì