casino trực tuyến tốt nhất-Casino là gì

casino trực tuyến tốt nhất-Casino là gì


Danh mục - Đơn vị

a. Mục đích: Tạo các trường tiểu học. Tài khoản đăng nhập vào mỗi trường sẽ được tạo ra ở phần này.

b. Đường dẫn: Danh mục/Đơn vị, phần mềm hiện thị giao diện như hình 54.

{关键字}
Hình 54: Đơn vị

c. Thao tác.

- Thêm: Muốn thêm mới một trường tiểu học, người dùng chọn chức năng Thêm, phần mềm hiển thị form thêm mới đơn vị như hình 55

{关键字}
Hình 55: Thêm mới đơn vị

- Phần nào có biểu tượng dấu * (khoanh tròn đỏ): bắt buộc phải nhập

- Phần nào có biểu tượng dấu chấm than (khoanh tròn xanh): dữ liệu nhập vào ô đó được kiểm tra xem có bị trùng lặp hoặc đúng định dạng chưa. Nếu bị trùng và chưa đúng định dạng, phần mềm sẽ thông báo để người dùng nhập lại.

1.Gõ tên trường muốn thêm mới

2.Đang thêm mới đơn vị cấp trường , do đó phần cấp độ mặc định là trường.

3.Nhấn biểu tượng chữ “V”, sẽ có danh sách các dự án, người dùng chọn dự án tương ứng với trường tiểu học đang thêm mới.

4.Nhấn biểu tượng "V", sẽ có danh sách các phường, người dùng chọn phường tương ứng với trường tiểu học đang thêm mới

5.Gõ địa chỉ email liên hệ với đơn vị đang thêm mới. Lưu ý email phải đúng định dạng: ten-email@ten-mien.

6.Nhập địa chỉ của đơn vị đang thêm mới (phần này không bắt buộc).

7.Nhập số điện thoại của đơn vị đang thêm mới (phần này không bắt buộc).

8.Tên người dùng của đơn vị đang thêm mới, tên người dùng này chính tài khoản để đăng nhập vào đơn vị này. Khi hoàn thành các bước 1, 2, 3 thì phần mềm sẽ mặc định để tên đơn vị làm tên người dùng, tuy nhiên người dùng có thể thay đổi.

- Sau khi hoàn thành form đăng nhập, kích chọn chức năng Save để thêm đơn vị hoặc Thoát khi không muốn thêm đơn vị nữa và quay về giao diện đơn vị ban đầu.

- Ví dụ thêm mới một đơn vị:

{关键字}
Hình 56: Ví dụ thêm mới đơn vị

- Sửa: Khi muốn sửa thông tin của đơn vị nào đó, người dùng kích chọn chức năng Sửa, phần mềm hiển thị form sửa. Người dùng sửa thông tin nào muốn sửa rồi chọn chức năng Save để lưu lại đơn vị với thông tin đã được sửa hoặc chức năng Thoát nếu không muốn sửa thông tin của đơn vị đó nữa (xem hình 57).            

{关键字}
Hình 57: Sửa thông tin đơn vị

- Xóa: Khi muốn xóa 1 đơn vị, người dùng chọn chức năng Xóa. Phần mềm hiển thị thông báo "Bạn có thật sự muốn xóa", kích chọn Ok để xóa hoặc Thoát nếu không muốn xóa nữa

- Cấp lại mật khẩu: Khi muốn cấp lại mật khẩu cho đơn vị trường nào đó, người dùng cấp phòng sẽ chọn chức năng Cấp lại mật khẩu. Phần mềm sẽ hiển thị thông báo với nội dung "Bạn có thật sự muốn cấp lại mật khẩu", chọn Ok nếu muốn cấp lại hoặc Cancel nếu không muốn cấp lại nữa (xem hình 58). Nếu chọn OK thì mật khẩu được cấp lại mặc định là 123456

{关键字}
Hình 58: Cấp lại mật khẩu


Bài hướng dẫn khác

Các câu hỏi thường gặp

Video hướng dẫn

Không có video
casino trực tuyến tốt nhất-Casino là gì